PLAYA VISTA PRODUCTS

ZGODA UŻYTKOWNIKA

 

Niniejsza Umowa reguluje dostęp i korzystanie z produktów oprogramowania oferowanych przez produkty Playa Vista (“PVP”) oraz powiązanych aktualizacji, aktualizacji i funkcji, a także usług internetowych i mobilnych, funkcji, treści i stron internetowych oferowanych przez PVP (łącznie “Usługi PVP”) Niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a PVP, jak podano w sekcji 13B poniżej.

 

KORZYSTAJĄC Z USŁUG PVP, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE INSTALUJ ANI KORZYSTAJ Z USŁUG PVP. W PRZYPADKU REZYDENTÓW W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ ZWOLNIENIE Z DZIAŁANIA KLASY OPISANE W ROZDZIALE 15, ABY ROZWIĄZAĆ WSZELKIE SPORY Z PVP.

1. Licencja

 

Usługi PVP są dla ciebie licencjonowane, a nie sprzedawane. PVP udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Usług PVP, do których masz dostęp w celach niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszą Umową. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać żadnych Usług PVP, Treści lub Uprawnień (jak te warunki są zdefiniowane poniżej), chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez PVP lub dozwolone przez prawo. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego ani próbować wyodrębnić lub w inny sposób wykorzystywać kodu źródłowego lub innych danych z Usług PVP, chyba że jest wyraźnie dozwolony przez PVP lub dozwolony przez prawo. PVP lub jego licencjodawcy są właścicielami i rezerwują wszelkie inne prawa, w tym wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach PVP i związanych z nimi prawach własności intelektualnej.

 

2. Treść i uprawnienia

 

Usługi PVP obejmują treść i uprawnienia. Treści to oprogramowanie, technologia, tekst, posty na forum, posty na czacie, profile, widżety, wiadomości, linki, wiadomości e-mail, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, wideo, kod i wszystkie materiały audiowizualne lub inne materiały pojawiające się na lub emanujące do lub od PVP Services, a także projektowanie i wygląd naszych stron internetowych. Cała zawartość jest własnością PVP lub jej licencjodawców lub jest objęta licencją PVP i jej licencjodawców.

 

Uprawnienia przysługują licencjom PVP w celu uzyskania dostępu lub korzystania z elementów usług PVP online lub offline. Przykłady Uprawnień obejmują dostęp do treści cyfrowych lub odblokowalnych dodatkowych lub ulepszonych funkcji i subskrypcji.

 

Dostarczysz na własny koszt sprzęt, połączenie internetowe i opłaty wymagane do uzyskania dostępu i korzystania z Usług PVP.

 

3. Dostępność usług PVP i aktualizacji

 

Nie gwarantujemy, że jakakolwiek Usługa PVP, Treści lub Uprawnienia będą dostępne przez cały czas, we wszystkich lokalizacjach lub w danym czasie lub że będziemy nadal oferować określoną Usługę PVP, Treści lub Uprawnienia przez określony czas. PVP nie gwarantuje dostępu do Usług PVP na wszystkich urządzeniach, za pośrednictwem określonego dostawcy Internetu lub połączenia, ani we wszystkich lokalizacjach geograficznych.

 

Od czasu do czasu PVP może aktualizować, zmieniać lub modyfikować Usługę PVP, Treści lub Uprawnienia, bez powiadomienia. Te aktualizacje i modyfikacje mogą być wymagane w celu dalszego korzystania z usług PVP.

 

4. Zasady postępowania

 

Kiedy uzyskujesz dostęp do usługi PVP lub korzystasz z niej, zgadzasz się, że nie:

•                              Naruszać wszelkie przepisy, zasady lub przepisy.

•                              Zakłócić lub zakłócić działanie usługi PVP lub dowolnego serwera lub sieci używanej do obsługi lub świadczenia usługi PVP, w tym wszelkich hakerów lub włamań do usługi PVP.

•                              Korzystać z oprogramowania lub programu, które uszkadzają, zakłócają lub zakłócają Usługę PVP lub inny komputer lub własność, takie jak ataki typu “odmowa usługi”, spamowanie, hakowanie lub przesyłanie wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich, obiektów typu “cancelbots”, programów szpiegujących, uszkodzonych plików i czasu bomby.

•                              Zmodyfikuj dowolny plik lub jakąkolwiek inną część usługi PVP, której PVP nie upoważnia do modyfikowania.

•                              Używaj lub rozpowszechniaj fałszywe oprogramowanie lub Treści PVP.

•                              Próba skorzystania z usługi PVP w lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi, która nie jest kontrolowana ani autoryzowana przez PVP.

•                              Skorzystaj z usługi PVP w kraju, w którym PVP nie może oferować takich usług zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu.

•                              Promuj, zachęcaj lub uczestnicz w zabronionej aktywności opisanej powyżej.

Jeśli naruszysz te zasady i nie naprawisz tego naruszenia po ostrzeżeniu, PVP może podjąć działania przeciwko tobie. W przypadku poważnych naruszeń PVP może podjąć takie działania bez uprzedniego ostrzeżenia. Przykłady poważnych naruszeń obejmują między innymi: promowanie, zachęcanie lub angażowanie się w hakowanie lub grożenie nielegalną działalnością. Gdy będzie to praktyczne, PVP powiadomi Cię o działaniach, które podejmie w odpowiedzi na naruszenie tych zasad lub naruszenie niniejszej Umowy.

 

Określone usługi PVP mogą publikować dodatkowe zasady, które mają zastosowanie do twojego postępowania w tych usługach.

 

Jeśli napotkasz innego użytkownika, który narusza którąkolwiek z tych reguł, zgłoś tę aktywność do PVP za pomocą funkcji “Skontaktuj się z nami” w usłudze PVP.

 

Korzystanie z Usług PVP podlega polityce prywatności PVP na stronie playavistaproducts.com , która jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy.

 

5. Wypowiedzenie i inne sankcje

 

Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez Ciebie lub PVP.

 

PVP może wypowiedzieć dowolną usługę PVP w dowolnym czasie, przekazując powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w ramach danej usługi PVP lub na stronie aktualizacji serwisu witryny PVP ( playavistaproducts.com ). Po zakończeniu usługi żadne aktualizacje oprogramowania nie będą stosowane w naszych aplikacjach mobilnych i nie możemy zagwarantować, że nasze aplikacje mobilne będą nadal dostępne do pobrania za pośrednictwem usługi iCloud (lub innych odpowiednich usług w chmurze).   Wszelkie aplikacje dostępne za pośrednictwem iCloud po zakończeniu świadczenia usług online mogą zostać usunięte z iCloud bez powiadomienia.

 

Sekcje 5-10 niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

6. Wykorzystanie danych

 

Kiedy korzystasz z funkcji “Skontaktuj się z nami” w usłudze PVP, PVP może przechowywać Twój adres e-mail, aby móc Ci odpowiedzieć.

 

Twoje dane są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i przesyłane przez PVP w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Polityką prywatności PVP na stronie playavistaproducts.com .

 

7. Gwarancje; Ograniczenie odpowiedzialności

 

JEŚLI OTRZYMAJĄ CELE W EUROPEJSKIM STREFIE GOSPODARCZEJ (EOG) LUB SZWAJCARII, USŁUGI PVP BĘDĄ DOSTARCZONE Z UZASADNIONĄ OPIEKĄ ORAZ UMIEJĘTNOŚCIĄ I NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY PODPISANE INNE OBIETNICE I GWARANCJE DOTYCZĄCE USŁUG PVP. JEŚLI OBSERWUJESZ NA ZEWNĄTRZ EOG I SZWAJCARII, USŁUGI PVP SĄ LICENCJONOWANE I UDOSTĘPNIONE “TAK, JAK JEST”. WYKORZYSTUJESZ SWOJE WŁASNE RYZYKO. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA PVP NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU UŻYTKOWANIE LUB PRAKTYKA. PVP NIE GWARANTUJE PRZECIWKO ZAKŁÓCENIU WASZEM ZADOWOLENIU PRODUKTU LUB USŁUGI PVP; ŻE USŁUGA PVP ZGODNIE Z WYMAGANIAMI; ŻE DZIAŁANIE SERWISU PVP BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZPŁATNE OD BŁĘDÓW, BŁĘDÓW, KORUPCJI, STRAT, ZAKŁÓCEŃ, HAKACJI LUB WIRUSÓW LUB ŻE USŁUG PVP BĘDĄ INTEROPEROWAĆ LUB BYĆ ZGODNE Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM.

 

JEŚLI JESTEŚ ŻYCIE W EOG LUB SZWAJCARII, PVP I JEJ PRACOWNICY, LICENCJODAWCY I PARTNERZY BIZNESOWI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKŁE Z DZIAŁANIA LUB NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB KTÓRE WYNIKAJĄ Z WYNIKU STRON TRZECICH ( LUB JAKIEKOLWIEK INNE) AKTY LUB POMINIĘCIA BEZ KONTROLI. JEŚLI CHCESZ ŻYĆ NA ZEWNĄTRZ EOG I SZWAJCARII, W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWO PVP I JEGO PRACOWNICY, LICENCJODAWCY I PARTNERZY BIZNESU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NARUSZENIEM POWYŻEJ PVP ANI POŚREDNIM, SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE. RODZAJE NIEDOZWOLONYCH SZKÓD OBEJMUJĄ, NA PRZYKŁAD, STRATY FINANSOWE (TAKIE JAK DOCHODY LUB ZYSKI), KOSZT ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, PRZERWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE LUB ZATRZYMANIA STRONY, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOBREJ WALKI I AWARII KOMPUTERA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ LUB PVP, ZALEŻNIE OD OPROGRAMOWANIA, TORTU, STATUTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB W INNY SPOSÓB. TO RÓWNIEŻ MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI PVP WIEDZIAŁ LUB POWINIEN ZNALEŹĆ O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. MOŻESZ ODZYSKAĆ WYŁĄCZNIE SZKODY BEZPOŚREDNIE W KAŻDYM KWOTY, NIE WIĘKSZEJ NIŻ CO FAKTYCZNIE ZAPŁACIŁEM ZA APLIKACJĘ PAPIERAMI PVP. PVP NIE OGRANICZA SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSZUSTWA, ZANIEDBANIA BRUTTO, WADLIWEGO NIEPRAWIDŁOWEGO UZALEŻNIENIA ANI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z NICH MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

 

8. Warunki ogólne

 

A. Cała umowa

 

Niniejsza Umowa, wraz z innymi warunkami PVP, które regulują korzystanie z Usług PVP, stanowi całość porozumienia między Tobą a PVP. Umowa nie może być zmieniana ani modyfikowana, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez PVP. Niepowodzenie PVP w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się prawa lub innego prawa. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niewykonalną, wszystkie pozostałe części niniejszej Umowy będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

 

B. Prawo właściwe

 

T jego umowa zawarta jest między Tobą a Playa Vista Products, LLC w Kalifornii, USA. Ustawy stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych, regulują niniejszą Umowę i korzystanie z Usług PVP. Wyraźnie zgadzasz się, że w przypadku roszczeń i sporów nie podlegających postanowieniom poniższej umowy o arbitraż, wyłączną jurysdykcją dla wszelkich roszczeń lub działań wynikających z niniejszej Umowy lub Usług PVP lub związanych z nią będą sądy federalne lub stanowe, które kierują Los Angeles County w Kalifornii, oraz wyraźnie zgadzasz się na osobistą jurysdykcję takich sądów.

 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980) nie ma zastosowania do niniejszej Umowy ani do sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.

 

C. Eksportuj

 

Użytkownik zgadza się przestrzegać amerykańskich i innych przepisów dotyczących kontroli eksportu i zgadza się nie przekazywać usługi PVP do obcego obywatela lub kraju docelowego, który jest zabroniony przez takie przepisy. Przyjmujesz również do wiadomości, że nie jesteś osobą, z którą PVP ma zakaz prowadzenia działalności zgodnie z tymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu.

 

9. Zmiany w niniejszej Umowie

 

PVP może od czasu do czasu modyfikować niniejszą Umowę, dlatego należy ją często sprawdzać. W przypadku użytkowników PVP, którzy zaakceptowali wersję tej Umowy przed modyfikacją, zmiany wejdą w życie 30 dni po wysłaniu na playavistaproducts.com . Dalsze korzystanie z Usług PVP oznacza akceptację zmian.

 

10. Rozstrzyganie sporów przez wiążący arbitraż

 

NINIEJSZA SEKCJA MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KONSUMENTÓW I LUDZI, KTÓRZY AKCEPTUJĄ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. WYŁĄCZA MIESZKAŃCÓW Z QUEBEC, ROSJI, SZWAJCARII, BRAZYLII, MEKSYKU, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W EOG I REPUBLIKĄ KOREI. AKCEPTUJĄC WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, TY PAŃSTWO I PVP WYRAŻAJĄ WYRAŹNIE PRAWO DO PRÓBY PRZEZ JURY ORAZ PRAWO DO UDZIAŁU W DZIAŁANIU KLASY.

 

Ta sekcja oferuje usprawniony sposób rozwiązywania sporów między nami, jeśli się pojawią. Większość problemów można rozwiązać szybko i zadowalająco za pomocą funkcji “Skontaktuj się z nami” w aplikacji. Jeśli PVP nie może rozwiązać twojego problemu, ty i PVP zgadzasz się na przestrzeganie procedury określonej w tym rozdziale, aby rozwiązać wszelkie spory między nami.

 

Ta sekcja jest umową między tobą a PVP i dotyczy naszych agentów, pracowników, filii, poprzedników, następców, beneficjentów i cesjonariuszy. Ta umowa arbitrażowa dowodzi transakcji w handlu międzystanowym, a tym samym federalnej ustawy arbitrażowej reguluje interpretację i egzekwowanie tej sekcji. Niniejszą sekcję interpretuje się szeroko i obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy.

 

A. Roszczenia objęte arbitrażem

 

Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z lub związane z niniejszą Umową, jakąkolwiek Usługą PVP i jej marketingiem lub relacją między Tobą a PVP (“Spory”) będą określane wyłącznie przez wiążący arbitraż. Obejmuje to roszczenia naliczone przed zawarciem niniejszej Umowy. Jedynymi Sporami nie objętymi niniejszą sekcją są roszczenia (i) dotyczące naruszenia, ochrony lub ważności tajemnic handlowych licencjodawców PWP, PVP lub PVP lub praw autorskich, znaków towarowych lub patentów; (ii) jeśli mieszkasz w Australii, w celu wyegzekwowania ustawowego prawa konsumenckiego na podstawie przepisów prawa konsumenckiego Australii; oraz (iii) wniesione do sądu ds. drobnych roszczeń.

 

B. Nieformalne negocjacje

 

Użytkownik i PVP muszą nieformalnie rozstrzygnąć spór przez co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od jednej osoby na drugą (“zawiadomienie o sporze”). Zawiadomienie o sporze musi: (a) zawierać pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe strony składającej reklamację; (b) opisać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określić konkretny wniosek o pomoc. PVP wyśle zawiadomienie o sporze na twój adres rozliczeniowy lub adres e-mail. Powiadomienie o sporze zostanie wysłane na adres: support@playavistaproducts.com.

 

C. Wiążący arbitraż

 

Jeśli Ty i PVP nie jesteś w stanie rozwiązać sporu w sposób nieformalny, Ty lub PVP możecie zdecydować się na rozstrzygnięcie sporu w sposób ostateczny i ostateczny poprzez wiążący arbitraż. Wszelkie wybory do arbitrażu przez jedną ze stron są ostateczne i wiążące dla drugiej strony. Arbitraż będzie administrowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (“AAA”) zgodnie z jego komercyjnymi zasadami arbitrażu oraz, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi procedurami AAA dla sporów konsumenckich (“Reguły konsumenckie AAA”), które są dostępne na stronie internetowej AAA www.adr.org . Twoje opłaty arbitrażowe i twoja część wynagrodzenia arbitra są regulowane przez Zasady AAA i, w stosownych przypadkach, ograniczone przez Reguły konsumenckie AAA. Arbitraż może być przeprowadzony osobiście, poprzez złożenie dokumentów, telefonicznie lub przez Internet. Arbiter podejmuje decyzję na piśmie i przedstawia uzasadnienie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron. Arbiter musi przestrzegać obowiązującego prawa, a każda nagroda może zostać zakwestionowana, jeśli arbiter tego nie uczyni. Ty i PVP możesz prowadzić proces sądowy w celu zmuszenia arbitrażu, do dalszego postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, do potwierdzenia, modyfikacji, opuszczenia lub wydania orzeczenia w sprawie orzeczenia arbitra.

 

D. Ograniczenia

 

TY I PVP ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY MOŻE PRZYWOŁAĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO INNYM TYLKO W SWOJEJ SWOJOŚCI LUB JEGO INDYWIDUALNEJ ZDOLNOŚCI, A NIE JAKO CZŁONKOWCA LUB KLASA W JAKICHKOLWIEK POSTĘPOWANICH KLASACH LUB PRZEDSTAWICIELU PRZEDSTAWICIELA. Arbiter nie będzie konsolidował roszczeń innych osób ze swoimi roszczeniami i nie będzie przewodniczył żadnemu rodzajowi reprezentacji czy postępowania klasowego. Arbiter może udzielić zadośćuczynienia na mocy orzeczenia lub nakazu sądowego tylko na rzecz strony, która chce uzyskać ulgę i tylko w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy uzasadnionej indywidualnym roszczeniem tej strony. Jeśli okaże się, że ta podsekcja nie jest możliwa do wyegzekwowania, wówczas cała ta umowa o arbitraż będzie nieważna.

 

E. Lokalizacja

 

Arbitraż zostanie wszczęty w hrabstwie Los Angeles w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a Ty i PVP wyrażasz zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji tego sądu w celu zmuszenia arbitrażu, do kontynuowania postępowania w oczekiwaniu na arbitraż lub do potwierdzenia , modyfikować, opuszczać lub wprowadzać wyrok w sprawie nagrody przyznanej przez arbitra.

 

F. Zmiany w niniejszej Umowie Arbitrażowej

 

PVP nie będzie wymuszać istotnych zmian w tej umowie w celu arbitrażu, chyba że wyraźnie zgodzisz się na zmiany.