PLAYA VISTA PRODUCTS

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

 

Deze Overeenkomst regelt uw toegang tot en gebruik van softwareproducten aangeboden door Playa Vista Products (“PVP”) en gerelateerde updates, upgrades en functies, evenals online en mobiele diensten, functies, inhoud en websites aangeboden door PVP (gezamenlijk “PVP Services”) Deze Overeenkomst is tussen u en PVP zoals vermeld in Paragraaf 13B hieronder.

 

DOOR HET GEBRUIK VAN PVP SERVICES, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, INSTALLEER OF GEBRUIK DE PVP-SERVICES NIET. VOOR INWONERS VAN BEPAALDE LANDEN STEMT U IN MET DE ARBITRAGE-OVEREENKOMST EN DE ONTHEFFING VAN DE KLASSEACTIE IN SECTIE 15 VOOR HET OPLOSSEN VAN ELK GESCHIL MET PVP.

1. Licentie

 

De PVP-services worden aan u in licentie gegeven en niet verkocht. PVP verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de PVP-services waartoe u toegang hebt te gebruiken voor niet-commercieel gebruik, afhankelijk van uw naleving van deze overeenkomst. U mag geen PVP-service, inhoud of rechten (zoals deze termen hieronder worden gedefinieerd) openen, kopiëren, wijzigen of distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door PVP of toegestaan door de wet. U mag de broncode of andere gegevens van PVP Services niet reverse engineeren of proberen te extraheren of anderszins gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door PVP of toegestaan door de wet. PVP of zijn licentiegevers bezitten en behouden alle andere rechten, inclusief alle rechten, titels en belangen in de PVP-services en bijbehorende intellectuele eigendomsrechten.

 

2. Inhoud en rechten

 

De PVP-services omvatten inhoud en rechten. Inhoud is de software, technologie, tekst, forumberichten, chatberichten, profielen, widgets, berichten, links, e-mails, muziek, geluid, afbeeldingen, afbeeldingen, video, code en alle audiovisueel of ander materiaal dat verschijnt op of afkomstig is van van PVP Services, evenals het ontwerp en uiterlijk van onze websites. Alle inhoud is eigendom van PVP of zijn licentiegevers, of is in licentie gegeven aan PVP en zijn licentiegevers.

 

Rechten zijn rechten die PVP aan u verleent om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de online of offline elementen van PVP Services. Voorbeelden van rechten omvatten toegang tot digitale of ontgrendelbare inhoud, aanvullende of verbeterde functionaliteit en abonnementen.

 

U levert op eigen kosten de apparatuur, internetverbinding en kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van PVP-services.

 

3. Beschikbaarheid van PVP-services en -updates

 

We kunnen niet garanderen dat een PVP-service, -inhoud of -recht altijd beschikbaar zal zijn, op alle locaties of op enig moment of dat we een bepaalde PVP-service, -inhoud of -rechten voor een bepaalde tijd zullen blijven aanbieden. PVP garandeert niet dat PVP-services toegankelijk zijn op alle apparaten, via een specifieke internet- of verbindingsprovider, of op alle geografische locaties.

 

Van tijd tot tijd kan PVP een PVP-service, inhoud of rechten bijwerken, wijzigen of wijzigen, zonder kennisgeving aan u. Deze updates en aanpassingen kunnen nodig zijn om PVP-services te blijven gebruiken.

 

4. Gedragsregels

 

Wanneer u een PVP-service opent of gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u niet:

•                              Overtreding van wet, regel of regelgeving.

•                              Interferentie met of verstoren van een PVP-service of een server of netwerk dat wordt gebruikt voor het ondersteunen of aanbieden van een PVP-service, inclusief hacking of het binnendringen in een PVP-service.

•                              Gebruik software of programma’s die een PVP-service of een andere computer of eigendom beschadigen, verstoren of verstoren, zoals Denial of Service-aanvallen, spamming, hacking of het uploaden van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden, cancelbots, spyware, beschadigde bestanden en tijd bommen.

•                              Wijzig elk bestand of een ander onderdeel van de PVP-service dat PVP niet specifiek autoriseert om te wijzigen.

•                              Gebruik of verspreid valse software of PVP-inhoud.

•                              Poging om een PVP-service te gebruiken op of via een service die niet wordt beheerd of geautoriseerd door PVP.

•                              Gebruik een PVP-service in een land waar het PVP volgens de toepasselijke exportcontrolewetgeving verboden is dergelijke services aan te bieden.

•                              Bevordering, aanmoediging of deelname aan verboden activiteiten zoals hierboven beschreven.

Als u deze regels overtreedt en deze schending niet kunt verhelpen na een waarschuwing, kan PVP actie tegen u ondernemen. In geval van ernstige overtredingen kan PVP deze acties ondernemen zonder een voorafgaande waarschuwing. Enkele voorbeelden van ernstige schendingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het promoten, aanmoedigen of interesseren van hacking of het bedreigen van illegale activiteiten. Indien praktisch, zal PVP u op de hoogte stellen van de actie die het zal ondernemen als reactie op schendingen van deze regels of schending van deze Overeenkomst.

 

Specifieke PVP-services kunnen aanvullende regels bevatten die van toepassing zijn op uw gedrag met betrekking tot die services.

 

Als u een andere gebruiker tegenkomt die een van deze regels overtreedt, meld deze activiteit dan aan PVP met de “Contact opnemen” -functie in de PVP-service.

 

Uw gebruik van PVP-services is onderhevig aan het privacybeleid van PVP op playavistaproducts.com , dat door verwijzing in deze overeenkomst is opgenomen.

 

5. Beëindiging en andere sancties

 

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of PVP.

 

PVP kan een PVP-service op elk moment beëindigen door een kennisgeving van ten minste dertig dagen op te geven in de betrokken PVP-service of op de pagina met service-updates van de PVP-website ( playavistaproducts.com ). Na beëindiging van de service worden er geen software-updates toegepast op onze mobiele apps en kunnen we niet garanderen dat onze mobiele apps beschikbaar blijven om te downloaden via iCloud (of andere toepasselijke cloudservices).   Alle apps die beschikbaar zijn via iCloud na het online beëindigen van de service, kunnen zonder nadere kennisgeving aan u worden verwijderd uit iCloud.

 

Secties 5-10 van deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

6. Gebruik van gegevens

 

Wanneer u de functie “Contact opnemen” in een PVP-service gebruikt, kan PVP uw e-mailadres opslaan om op u te kunnen reageren.

 

Uw gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verzonden door PVP in de Verenigde Staten, in overeenstemming met het privacybeleid van PVP op playavistaproducts.com .

 

7. Garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

 

ALS U IN HET EUROPESE ECONOMISCHE GEBIED (EER) OF ZWITSERLAND WOONT, WORDEN DE PVP-DIENSTEN MET REDELIJKE VERZORGING EN VAARDIGHEID VERSTREKT EN GEEN ANDERE BELOFTEN OF GARANTIES OVER DE PVP-DIENSTEN GEMAAKT. ALS U BUITEN DE EER EN ZWITSERLAND WOONT, WORDEN PVP-SERVICES GELICENTIEERD EN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT”. U GEBRUIK HEN OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT PVP GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN LOOPBAAN VAN HET HANDELEN , GEBRUIK OF PRAKTIJK. PVP GARANDEERT NIET TEGEN INTERFERENTIE MET UW GENOT VAN HET PRODUCT OF DE PVP-SERVICE; DAT DE PVP-DIENST AAN UW VEREISTEN VOLDOET; DAT DE WERKING VAN DE PVP-SERVICE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, BUGS, CORRUPTIE, VERLIES, INTERFERENTIE, HACKEN OF VIRUSSEN ZAL ZIJN OF DAT PVP-SERVICES INTEROPERATE OF COMPATIBEL ZULLEN ZIJN MET ENIGE ANDERE SOFTWARE.

 

ALS U IN DE EER OF ZWITSERLAND WOONT, ZIJN PVP EN HAAR MEDEWERKERS, LICENTIEHOUDERS EN ZAKELIJKE PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U VAN ELK VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW ACTIES OF SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF DIE OPTREDEN ALS GEVOLG VAN EEN DERDE ( OF WELKE ANDERE) HANDELINGEN OF WEGLATINGEN DAN ONZE CONTROLE. ALS U BUITEN DE EER EN ZWITSERLAND WOONT, ZIJN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING PVP EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U VAN EVENTUELE VERLIEZEN DIE NIET ZIJN VEROORZAAKT DOOR SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, OF INDIRECT INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE OF SPECIALE SCHADE. DE SOORTEN UITGESLOTEN SCHADE OMVATTEN BIJVOORBEELD FINANCIEEL VERLIES (ZOALS VERLIESINKOMSTEN OF WINST), KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, ONDERBREKING VAN ONDERNEMINGEN OF STOPPAGE, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, EN STORING VAN DE COMPUTER OF STORING. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ENIGE CLAIM VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE LICENTIE OF PVP SERVICE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. HET IS OOK VAN TOEPASSING ALS PVP NIET WIST OF WIST VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U KUNT SLECHTS RECHTSTREEKSE SCHADE HERSTELLEN IN ELK BEDRAG DAT NIET MEER BEDRAGT DAN WAT U DAADWERKELIJK BETAALD HEBT VOOR DE TOEPASSELIJKE PVP-SERVICE. PVP BEPERKT ZIJN AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR FRAUDE, BRUTO NALATIGHEID, ZORGVULDIGE WANGEDRAGLIJKHEID OF VOOR DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET TOE, ZODAT SOMMIGE OF ALLEMAAL HEN KAN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

8. Algemene voorwaarden

 

A. Volledige overeenkomst

 

Deze Overeenkomst, samen met alle andere PVP-voorwaarden die uw gebruik van PVP-services regelen, vormt de volledige overeenkomst tussen u en PVP. De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd of gewijzigd tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door PVP. Het falen van PVP om enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen, vormt geen afstand van het recht of enig ander recht. Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen alle andere delen van deze Overeenkomst volledig van kracht en van kracht blijven.

 

B. Toepasselijk recht

 

T zijn overeenkomst is tussen u en Playa Vista Products, LLC in Californië, VS. De wetten van de staat Californië, met uitzondering van de conflictregels, bepalen deze overeenkomst en uw gebruik van PVP-services. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat voor claims en geschillen die niet onderworpen zijn aan de onderstaande arbitrageovereenkomst, de exclusieve jurisdictie voor enige claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of PVP Services, de federale of nationale rechtbanken zijn die in Los Angeles County, Californië, en u stemt uitdrukkelijk in met de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

 

Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) is niet van toepassing op deze overeenkomst of op geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

 

C. Export

 

U stemt ermee in de Amerikaanse en andere exportcontrolewetten te volgen en gaat ermee akkoord om een PVP-service niet over te dragen aan een vreemdeling of nationale bestemming die door dergelijke wetten verboden is. U erkent ook dat u geen persoon bent met wie PVP volgens deze exportcontrolewetgeving verboden is zaken te doen.

 

9. Wijzigingen in deze overeenkomst

 

PVP kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, dus bekijk deze regelmatig. Voor PVP-gebruikers die vóór de aanpassing een versie van deze Overeenkomst hebben geaccepteerd, worden de herzieningen 30 dagen na plaatsing op playavistaproducts.com van kracht . Door verder gebruik van PVP-services accepteert u de wijzigingen.

 

10. Geschillenbeslissingen door bindende arbitrage

 

DEZE SECTIE IS VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTEN EN PERSONEN DIE DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBBEN GEACCEPTEERD. HET IS UITSLUITEND BEWONERS VAN QUEBEC, RUSLAND, ZWITSERLAND, BRAZILI, MEXICO, DE LIDSTATEN VAN DE EER EN DE REPUBLIEK KOREA. DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, ZIJN JULLIE EN PVP UITDRUKKELIJK AFSLUITEND VAN HET RECHT OP EEN PROEF DOOR JURY EN HET RECHT OM AAN TE DIENEN AAN EEN KLASSEACTIE.

 

Deze sectie biedt een gestroomlijnde manier om geschillen tussen ons op te lossen als ze zich voordoen. De meeste van uw problemen kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost via de functie ‘Contact opnemen’ in de app. Als PVP uw probleem niet kan oplossen, gaan u en PVP ermee akkoord gebonden te zijn aan de procedure in deze sectie om alle geschillen tussen ons op te lossen.

 

Deze sectie is een overeenkomst tussen u en PVP en is van toepassing op onze respectievelijke agenten, werknemers, dochterondernemingen, voorgangers, opvolgers, begunstigden en rechtverkrijgenden. Deze overeenkomst om bewijs te leveren voor een transactie in interstatelijke handel, en aldus regelt de federale arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze sectie. Deze sectie zal breed worden geïnterpreteerd en zal van kracht blijven na beëindiging van deze overeenkomst.

 

A. Claims gedekt door arbitrage

 

Alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, een PVP-service en de marketing ervan, of de relatie tussen u en PVP (“Geschillen”) zullen uitsluitend worden bepaald door bindende arbitrage. Dit geldt ook voor claims die zijn gemaakt voordat u deze Overeenkomst bent aangegaan. De enige Geschillen die niet onder deze Sectie vallen, zijn claims (i) met betrekking tot de inbreuk, bescherming of geldigheid van de handelsgeheimen van uw licentiegever, of van auteursrechten, handelsmerken of octrooirechten van uw PVP of PVP; (ii) als u in Australië woont om een wettelijk consumentenrecht uit te oefenen onder de consumentenwetgeving van Australië; en (iii) gebracht in een rechtbank voor geringe vorderingen.

 

B. Informele onderhandelingen

 

U en PVP zullen eerst proberen om een geschil informeel op te lossen gedurende ten minste 30 dagen voordat u een arbitrageprocedure start. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de ene persoon aan de andere (“Kennisgeving van geschillen”). De kennisgeving van geschil moet: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij bevatten; (b) de aard en de grond van de claim of het geschil beschrijven; en (c) uiteengezet de specifieke hulp gezocht. PVP stuurt zijn kennisgevingsgeschil naar uw factuur- of e-mailadres. U stuurt uw kennisgevingsbericht naar: support@playavistaproducts.com.

 

C. Bindende arbitrage

 

Als u en PVP een geschil informeel niet kunnen oplossen, kunt u of PVP ervoor kiezen om het geschil definitief en exclusief te laten beslechten door bindende arbitrage. Elke verkiezing tot arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. De arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association (“AAA”) volgens de regels voor commerciële arbitrage en, indien van toepassing, de aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen van AAA (“AAA Consumer Rules”), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org . Uw arbitragegelden en uw aandeel in de arbitragecompensatie worden geregeld door de AAA-regels en, in voorkomend geval, beperkt door de AAA-consumentenvoorschriften. De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, via de indiening van documenten, telefonisch of online. De arbiter neemt een schriftelijk besluit en verstrekt een motivering op verzoek van beide partijen. De arbiter moet de toepasselijke wet volgen en elke uitspraak kan worden betwist als de arbiter nalaat dit te doen. Jij en PVP kunnen in de rechtbank procederen om arbitrage te eisen, om in afwachting van arbitrage te blijven, of om te bevestigen, te wijzigen, te ontruimen of een oordeel te vellen over de prijs die door de arbiter is toegekend.

 

D. Beperkingen

 

JIJ EN PVP GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELK KLAAG TEGEN DE ANDERE SLECHTS KAN VORMEN IN JE OF DE INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS VERVANGER OF KLASSE LID VAN ELKE GEPLANDE KLASSE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. De arbiter zal de claims van een andere persoon niet consolideren met uw claims en mag geen vertegenwoordiger of klasseprocedure voorgaan. De arbiter kan een declaratoire of voorlopige voorziening alleen toekennen ten gunste van de individuele partij die om hulp verzoekt en alleen in de mate die nodig is om verlichting te bieden die gerechtvaardigd is door de individuele claim van die partij. Als deze specifieke subsectie niet-afdwingbaar wordt bevonden, is de volledige overeenkomst om te arbitreren ongeldig.

 

E. Locatie

 

Er wordt een arbitrageprocedure gestart in het district Los Angeles, Californië, Verenigde Staten van Amerika, en u en de PVP komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van dat gerecht om arbitrage te handhaven, om in afwachting van arbitrage te blijven of te bevestigen , wijzigen, ontruimen of een oordeel vellen over de prijs die door de arbiter is toegekend.

 

F. Wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst

 

PVP zal materiële wijzigingen aan deze overeenkomst niet afdwingen om te arbitreren, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen.